Privacy statement Vrijerbewegen.nl

Inleiding

Vrijerbewegen.nl neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@vrijerbewegen.nl.

Wie is Vrijerbewegen.nl?

Vrijerbewegen.nl is de eenmanszaak Vrijerbewegen.nl, kantoorhoudende te (9222 NT) Drachtstercompagnie aan De Feart 38, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01180426.

Vrijerbewegen.nl is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Vrijerbewegen.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Vrijerbewegen.nl uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Vrijerbewegen.nl persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Vrijerbewegen.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Vrijerbewegen.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats

 • geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘shiatsu therapie’

 • de kosten van het consult

Website

 • voor en achternaam

 • e-mailadres

 • telefoonnummer

 • adresgegevens

 • inhoud van bericht

Vrijerbewegen.nl verwerkt deze persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan Vrijerbewegen.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Op de website van Vrijerbewegen.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vrijerbewegen.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Beveiliging en fraudebestrijding Vrijerbewegen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Vrijerbewegen.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vrijerbewegen.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vrijerbewegen.nl op via info@vrijerbewegen.nl

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Vrijerbewegen.nl heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt. Bijvoorbeeld omdat u gebruik maakt van de diensten van Vrijerbewegen.nl, of omdat u bij contact via e-mail, telefoon of bij het invullen van een contactformulier op de website gegevens aan Vrijerbewegen.nl verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Vrijerbewegen.nl over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Vrijerbewegen.nl. U kunt verzoeken dat Vrijerbewegen.nl uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Vrijerbewegen.nl te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Vrijerbewegen.nl of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Vrijerbewegen.nl te verkrijgen. Vrijerbewegen.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Vrijerbewegen.nl u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Vrijerbewegen.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vrijerbewegen.nl. Vrijerbewegen.nl zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Vrijerbewegen.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Vrijerbewegen.nl uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Vrijerbewegen.nl verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij. Vrijerbewegen.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bepaalde gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Verwerkers (zoals bijv. hostingprovider)

 • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Vrijerbewegen.nl

 • Externe adviseurs (zoals bijv. accountant)

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Vrijerbewegen.nl gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Vrijerbewegen.nl gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Vrijerbewegen.nl aan u toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Vrijerbewegen.nl ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Vrijerbewegen.nl worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Vrijerbewegen.nl worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Vrijerbewegen.nl uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vrijerbewegen.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Vrijerbewegen.nl uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@vrijerbewegen.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.