Behandelovereenkomst

Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met deze behandelovereenkomst en het privacystatement van manuele praktijk Anna.
Wanneer u bezwaar heeft tegen bepalingen in deze overeenkomst en/of het privacystatement, dan dient u dit vooraf kenbaar te maken.

De behandelovereenkomst en het privacystatement zijn op de website te vinden.

Afspraken:
Behandelingen zijn alleen op afspraak. Deze kunnen gemaakt worden via e-mail, whatsapp, sms of telefonisch.

Annuleren:
Annuleren kan tot 24 uur vantevoren via e-mail, whatsapp, sms of telefonisch. Bij het niet tijdig annuleren of het niet nakomen van de afspraak wordt het tarief van de voorgenomen behandeling volledig in rekening gebracht.

Tarieven en betaling:
De tarieven van de behandeling staan vermeld op de website.
De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de factuur binnen de betalingstermijn te zijn voldaan. Bij het verzuimen van betaling is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Vergoeding:
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het nagaan of de behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed.
De cliënt betaalt zelf de kosten van de behandeling aan de therapeut en declareert zelf de facturen bij de zorgverzekeraar.

Rechten en plichten:
De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. Daarnaast is de therapeut gehouden aan de beroepscode van de beroepsvereniging NVST.
Voor de privacy geldt de AVG.

De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wkkgz.

De cliënt is verplicht om de therapeut duidelijk, volledig en eerlijk op de hoogte te stellen van alle informatie met betrekking tot zijn/haar gezondheid en problematiek.

Klachtenprocedure:
Klachten over uw behandeling of bejegening door uw therapeut of een van de andere medewerkers dient u in eerste instantie bespreekbaar te maken met uw therapeut. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris, deze kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging NVST. Als ook dat geen oplossing brengt, dan kan de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie. Meer informatie over de te nemen stappen bij het indienen van een klacht kunt vinden bij de koepelorganisatie RBCZ.